Hongzi Zhu
Professor
Department of Computer Science and Engineering
Shanghai Jiao Tong University
LION Director

Biography

Hongzi Zhu received his B.S. and M. E. degree from Jilin University in 2001 and 2004, respectively and received his Ph.D. degree from Shanghai Jiao Tong Univeristy (SJTU) in 2009. He was a Post-doctoral Fellow in the Department of Computer Science and Engineering at Hong Kong University of Science and Technology and the Department of Electrical and Computer Engineering at University of Waterloo, Canada in 2009 and 2010, respectively. He is now a professor at the Department of Computer Science and Engineering in SJTU. His research interests include Internet of Things, vehicular networks, mobile sensing and mobile computing.

Awards:
2023 IEEE INFOCOM Distinguished TPC Member
2021 First Prize in CCF Natural Science Award
2019 IEEE VTC Distinguished Lecturer
2018 Young Changjiang (Yangtze River) Scholar Award (教育部青年长江学者)
2018 SMC-SJTU Excellent Young Faculty Award (Class A)
2018 IEEE SECON 2018 Best Paper Award Runner-up
2017 IEEE INFOCOM Distinguished TPC Member
2016 IEEE GLOBECOM 2016 Best Paper Award
2015 SJTU "All English Teaching" Contest 1st Prize
2015 IEEE INFOCOM Distinguished TPC Member
2014 ACM Shanghai Rising Star Award
2014 SJTU New Teaching Star
2013 SMC-SJTU Excellent Young Faculty Award (Class B)
2012 IEEE Computer Society Golden Core Member
2011 Shanghai Excellent Doctoral Dissertation

Association and Service:
IEEE TVT Distinguished Lecturer (Class 2019)
Associate Editor, IEEE Internet of Things Journal
Associate Editor, IEEE Transactions on Vehicular Technology (IEEE TVT)
Associate Editor, Peer-to-peer Networking and Applications
TPC member, IEEE INFOCOM, since 2014
TPC member, IEEE ICDCS, 2018
Local Co-chair/Publicity Co-chair, IEEE IPDPS, 2012/since 2013

Related Projects

Yiwei Zhuo, Qinghao Liu, Hongzi Zhu
LION
Yibo Han, Tiankai Cui, Shifan Zhang and Hongzi Zhu
LION
Wei Zhang, Siyuan Cao, Shan Chang, Li Lu, and Hongzi Zhu
LION
Jingmei Hu, Yi Jiang, Shan Chang and Hongzi Zhu
LION
Haofu Han, Fei Yu, Guangtao Xue, Li Lu and Hongzi Zhu
LION
Feng Lyu, Hongzi Zhu
LION
Hongzi Zhu, Jiangang Shen, Yunxiang Cai, Yasheng Wang
LION
Jun Qin, Shan Chang and Hongzi Zhu
LION
Shan Chang, Li Lu, and Hongzi Zhu
LION
Zifan Liu, Yuxiao Zhang, Hongzi Zhu
LION
Shan Chang, Li Lu and Hongzi Zhu
LION
Yunsong Zhou and Hongzi Zhu
LION
Quan Líu, Yunsong Zhou, Zhenxi Wang and Hongzi Zhu
LION
Yunzhe Li, Jiangang Shen, Aoxing Liang, Chengfan Hong, Haiyao Li and Hongzi Zhu
LION
Jiangang Shen and Hongzi Zhu
LION
Yunxiang Cai, Jiangang Shen and Hongzi Zhu
LION
Xiao Wang, Shan Chang and Hongzi Zhu
LION
Zhenxi Wang, Hongzi Zhu, and Quan Liu
LION

Related Publications

Hongzi Zhu, Yanmin Zhu, Minglu Li and Lionel M. Ni
in Proceedings of ICPP 2007, Xi'an, China.
Hongzi Zhu, Yanmin Zhu, Minglu Li and Lionel M. Ni
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2008, Phoenix, USA.
Hongzi Zhu, Yanmin Zhu, Minglu Li and Lionel M. Ni
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2009, Rio de Janeiro, Brazil.
Minglu Li, Hongzi Zhu, Yanmin Zhu and Lionel M. Ni
IEEE Transactions on Vehicular Technology (IEEE TVT), 58(8), pp. 4088-4097, Oct. 2009.
Hongzi Zhu, Minglu Li, Yanmin Zhu and Lionel M. Ni
IEEE TPDS, 20(5), pp. 740-752, May 2009.
Hongzi Zhu, Luoyi Fu, Guangtao Xue, Minglu Li, Yanmin Zhu and Lionel M. Ni
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2010 (Mini-conference), San Diego, USA.
Hongzi Zhu, Minglu Li, Luoyi Fu, Guangtao Xue, Yanmin Zhu and Lionel M. Ni
IEEE Transactions on Distributed and Parallel Systems (IEEE TPDS), 22(8), pp. 1258-1266, Aug. 2011.
Zhi Li, Yanmin Zhu, Hongzi Zhu and Minglu Li
in Proceedings of IEEE ICDCS 2011, Minneapolis, Minnesota, USA.
Hongzi Zhu, Shan Chang, Minglu Li, Sagar Naik and Sherman Shen
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2011, Shanghai, China.
Shan Chang, Yong Qi, Hongzi Zhu, Jizhong Zhao and Xuemin (Sherman) Shen
IEEE Transactions on Distributed and Parallel Systems (IEEE TPDS), 23(6), pp 1103 - 1114, June, 2012.
Fei Yu, Guangta Xue, Hongzi Zhu, Zhenxian Hu, Minglu Li and Gong Zhang
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2013 (Mini-conference), Turin, Italy.
Yuchen Wu, Yanmin Zhu, Hongzi Zhu and Bo Li
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2013, Turin, Italy.
Hongzi Zhu, Mianxiong Dong, Shan Chang, Yanmin Zhu, Minglu Li and Sherman Shen
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2013, Turin, Italy.
Chaoqun Yue, Guangtao Xue, Hongzi Zhu, Jiadi Yu and Minglu Li
in Proceedings of ICDCS 2013, Philadelphia, Pennsylvania, USA.
Haofu Han, Jiadi Yu, Hongzi Zhu, Yingying Chen, Jie Yang, Guangtao Xue, Yanmin Zhu and Minglu Li
in Proceedings of ACM SenSys 2013, Rome, Italy.
Qingwen Zhao, Yanmin Zhu, Chao Chen, Hongzi Zhu and Bo Li
IEEE Sensors Journal, 13(10), pp. 3575-3584, 2013.
Guangtao Xue, Qi He, Hongzi Zhu, Tian He and Yunhuai Liu
IEEE Transactions on Distributed and Parallel Systems (IEEE TPDS), 24(10), pp. 2069 - 2078, October 2013.
Yanmin Zhu, Zhi Li, Hongzi Zhu, Minglu Li and Qian Zhang
IEEE Transactions on Mobile Computing (IEEE TMC), 12(11), pp. 2289-2302, November 2013.
Zhenni Feng, Yanmin Zhu, Qian Zhang, Hongzi Zhu, Jiadi Yu, Jian Cao and Lionel Ni
in Proceedings of IEEE ICDCS 2014, Madrid, Spain.
Qingwen Zhao, Yanmin Zhu, Hongzi Zhu, Jian Cao, Guangtao Xue and Bo Li
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2014, Toronto, Canada.
Haofu Han, Jiadi Yu, Hongzi Zhu, Yingying Chen, Jie Yang, Yanmin Zhu, Guangtao Xue and Minglu Li
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2014, Toronto, Canada.
Jun Qin, Hongzi Zhu, Yanmin Zhu, Li Lu, Guangtao Xue and Minglu Li
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2014, Toronto, Canada.
Kaoru Ota, Mianxiong Dong, Shan Chang and Hongzi Zhu
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing (IEEE TETC), 3(1), pp. 34-43.
Guangtao Xue, Yanmin Zhu, Zhenxian Hu, Hongzi Zhu, Chaoqun Yue and Jiadi Yu
IEEE Network, 29(6), pp. 26-32, 2015.
Guangtao Xue, Hongzi Zhu, Zhenxian Hu, Jiadi Yu, Yanmin Zhu and Gong Zhang
IEEE Transactions on Mobile Computing (IEEE TMC), 14(1), pp. 169-179, 2015.
Jiadi Yu, Haofu Han, Hongzi Zhu, Yingying Chen, Jie Yang, Yanmin Zhu, Guangtao Xue and Minglu Li
IEEE Transactions on Mobile Computing (IEEE TMC), 14(8), pp. 1698-1711, 2015.
Muhammad Jawad Hussain, Li Lu and Hongzi Zhu
IEEE Transactions on Wireless Communications (IEEE TWC), vol. 14(6), pp. 3076-3085, 2015.
Yueming Wei, Yanmin Zhu, Hongzi Zhu, Qian Zhang and Gangtao Xue
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2015, Hong Kong, China.
Jiadi Yu, Hongzi Zhu, Haofu Han, Yingying Chen, Jie Yang, Yanmin Zhu, Zhongyang Chen, Guangtao Xue and Minglu Li
IEEE Transactions on Mobile Computing (IEEE TMC), 15(1), pp. 202-216, 2016.
Shan Chang, Hongzi Zhu, Wei Zhang, Li Lu and Yanmin Zhu
EEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (IEEE TPDS), 27(4), pp. 1199-1211, 2016.
Shan Chang, Hongzi Zhu, Mianxiong Dong, Kaoru Ota, Xiaoqiang Liu and Sherman Shen
IEEE Transactions on Vehicular Technology (IEEE TVT),65(7), pp. 4900-4910, 2016.
Jun Qin, Hongzi Zhu, Yanmin Zhu, Li Lu, Guangtao Xue and Minglu Li
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (IEEE TPDS), 27(6), pp. 1770-1782, 2016.
Hongzi Zhu, Shan Chang, Li Lu and Wei Zhang
in Proceedings of IEEE IPDPS 2016, Chicago, Illinois, USA.
Feng Lv, Hongzi Zhu, Hua Xue, Yanmin Zhu, Shan Chang, Mianxiong Dong and Minglu Li
in Proceedings of IEEE SECON 2016, London, UK.
Hua Xue, Hongzi Zhu, Siyuan Cao, Shan Chang and Jian Cao
in Proceedings of IEEE GLOBECOM 2016, Washington, DC, USA. (Best Paper Award)
Yiwei Zhuo, Hongzi Zhu, Hua Xue and Shan Chang
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2017, Atlanta, GA, USA.
Hongzi Zhu, Jingmei Hu, Shan Chang and Li Lu
IEEE Transactions on Mobile Computing (IEEE TMC), 16(10), pp. 2901-2912, 2017.
Zhenzhe Zheng, Fan Wu, Xiaofeng Gao, Hongzi Zhu, Guihai Chen and Shaojie Tang
IEEE Transactions on Mobile Computing (IEEE TMC), 16(9), pp. 2392-2407, 2017.
Guangtao Xue, Hongzi Zhu, Zhenxian Hu, Wen Zhuo, Chao Yang and Yanmin Zhu
IEEE Transactions on Mobile Computing (IEEE TMC), 16(5), pp. 1408-1419, 2017.
Hongzi Zhu, Shan Chang, Wei Zhang, Fan Wu and Li Lu
IEEE Transactions on Vehicular Technology (IEEE TVT), 67(2), pp. 1063-1074, 2018.
Feng Lv, Hongzi Zhu, Haibo Zhou, Wenchao Xu, Ning Zhang, Minglu Li and Xuemin (Sherman) Shen
IEEE Transactions on Vehicular Technology (IEEE TVT), 67(4), pp. 3586 - 3597, 2018.
Hongzi Zhu, Yiwei Zhuo, Qianghao Liu and Shan Chang
IEEE Transactions on Mobile Computing (IEEE TMC), 17(9), pp. 2155-2165, 2018.
Yiwei Zhuo, Hongzi Zhu and Hua Xue
in Proceedings of IEEE ICPADS 2016, Wuhan, China.
Feng Lyu, Hongzi Zhu, Nan Cheng, Yanmin Zhu, Haibo Zhou, Wenchao Xu, Guangtao Xue and Minglu Li
in Proceedings of IEEE SECON 2018, Hong Kong, China.
Chao Li, Shan Chang, Hongzi Zhu, Hang Chen and Ting Lu
in Proceedings of IEEE SECON 2018, Hong Kong, China. (Best Paper Award Runner-up)
Liang Xiao, Donghua Jiang, Dongjin Xu, Hongzi Zhu, Yanyong Zhang and H. Vincent Poor
IEEE Transactions on Vehicular Technology, 67(10), pp. 9499-9512, October 2018.
Songfan Li, Li Lu, Muhammad Jawad Hussain, Yalan Ye and Hongzi Zhu
IEEE Internet of Things Journal, 6(1), pp. 705-717, 2019.
Feng Lyu, Hongzi Zhu, Haibo Zhou, Liping Qian, Wenchao Xu, Minglu Li and Xuemin (Sherman) Shen
IEEE Transactions on Vehicular Technology, 67(11), pp. 10590-10602, 2018.
Hongzi Zhu, Fan Wu, Siyuan Cao, Shan Chang and Li Lu
CCF Transactions on Networking, 2(1), pp. 12-27, 2019.
Feng Lyu, Nan Cheng, Hongzi Zhu, Haibo Zhou, Wenchao Xu, Minglu Li and Xuemin (Sherman) Shen
IEEE Network, 32(6), pp. 74-82, 2018.
Hongzi Zhu, Yuxiao Zhang, Zifan Liu, Shan Chang and Yingying Chen
in Proceedings of IEEE ICDCS 2019, Dallas, Texas, USA.
Siqian Yang, Cheng Wang, Hongzi Zhu and Changjun Jiang
in Proceedings of ACM MobiHoc 2019, Catania, Italy.
Shan Chang, Chao Li, Hongzi Zhu and Hang Chen
IEEE Transactions on Mobile Computing, 19(11), pp. 2533-2547, 2020.
Zifan Liu, Hongzi Zhu, Junchi Chen, Shan Chang and Lili Qiu
in Proceedings of ACM SenSys 2019, New York, NY, USA.
Xiao Wang, Hongzi Zhu, Shan Chang and Xudong Wang
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2020, Virtual Conference.
Shan Chang, Hang Chen, Hongzi Zhu, Xinggang Hu and Di Cao
IEEE Transactions on Mobile Computing, 20(5), pp. 1761-1772, 2021.
Dianhan Xie, Xudong Wang, Aimin Tang and Hongzi Zhu
in the Proceedings of INFOCOM 2021, Virtual Conference.
Hongzi Zhu, Xiao Wang, Yi Jiang, Shan Chang and Xudong Wang
IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), 22(1), pp. 515-526, 2023.
Yunsong Zhou, Yuan He, Hongzi Zhu, Cheng Wang, Hongyang Li and Qinhong Jiang
in the Proceedings of IEEE/CVF CVPR 2021, Virtual Conference.
Yunxiang Cai, Hongzi Zhu, Xiao Wang, Shan Chang, Jiangang Shen and Minyi Guo
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2021, Virtual Conference.
Hongzi Zhu, Yuxiao Zhang, Zifan Liu, Xiao Wang, Shan Chang and Yingying Chen
IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), 29(5), pp. 2170-2183, 2021.
Yunsong Zhou, Hongzi Zhu, Chunqin Li, Tiankai Cui, Shan Chang and Minyi Guo
in Proceedings of IEEE/CVF ICCV 2021, Virtual Conference.
Yunsong Zhou, Yuan He, Hongzi Zhu, Cheng Wang, Hongyang Li and Qinhong Jiang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 44(12), pp. 10114-10128, 2022.
Yunxiang Cai, Hongzi Zhu, Shan Chang, Xiao Wang, Jiangang Shen and Minyi Guo
IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), 30(4), pp. 1703-1716, 2022.
Jiangang Shen, Hongzi Zhu, Yunxiang Cai, Bangzhao Zhai, Xudong Wang, Shan Chang, Haibin Cai and Minyi Guo
in Proceedings of IEEE ICDCS 2022, Bologna, Italy.
Yunsong Zhou, Quan Liu, Hongzi Zhu, Yunzhe Li, Shan Chang and Minyi Guo
in Proceedings of 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022), New Orleans, Louisiana, USA. (Spotlight)
Shan Chang, Xinggan Hu, Hongzi Zhu, Wei Liu and Lei Yang
in Proceedings of IEEE SECON 2022, Virtual Conference.
Chong Zhang, Songfan Li, Yihang Song, Qianhe Meng, Minghua Chen, YanXu Bai, Li Lu and Hongzi Zhu
in Proceedings of ACM ASPLOS 2023, Vancouver, Canada.
Yi Jiang, Hongzi Zhu, Shan Chang and Bo Li
IEEE Transactions on Mobile Computing, 23(2), pp. 1930-1941, 2024.
Yunsong Zhou, Hongzi Zhu, Quan Liu, Shan Chang and Minyi Guo
in the Proceedings of IEEE/CVF CVPR 2023, Vancouver, Canada.
Shan Chang, Yuting Tao, Hongzi Zhu and Bo Li
in Proceedings of IEEE ICDCS 2023, Hong Kong, China.
Quan Liu, Yunsong Zhou, Hongzi Zhu, Shan Chang and Minyi Guo
in Proceedings of IJCAI 2023, Macao, China.
Hongzi Zhu and Minglu Li
Book (SpringerBriefs in Computer Science)
Quan Liu, Hongzi Zhu, Yunsong Zhou, Hongyang Li, Shan Chang and Minyi Guo
in Proceedings of the IEEE/CVF ICCV 2023, Paris, France.
Chong Zhang, Songfan Li, Yihang Song, Qianhe Meng, Li lu, Hongzi Zhu and Xin Wang
IEEE Transactions on Computers, 73(3), pp. 747-763, 2024.
Zhenxi Wang, Hongzi Zhu, Yunxiang Cai, Quan Liu, Shan Chang and Liang Zhang
in Proceedings of IEEE INFOCOM 2024, Vancouver, Canada.
Quan Liu, Hongzi Zhu, Zhenxi Wang, Yunsong Zhou, Shan Chang and Minyi Guo
in Proceedings of the IEEE/CVF CVPR 2024, Seattle, USA.
Jiangang Shen, Hongzi Zhu, Yunxiang Cai, Shan Chang, Haibin Cai, Bangzhao Zhai, Xudong Wang and Minyi Guo
to appear in IEEE Transactions on Mobile Computing.
Yunzhe Li, Hongzi Zhu, Zhuohong Deng, Yunlong Cheng, Liang Zhang, Shan Chang and Minyi Guo
in Proceedings of IEEE ICDCS 2024, Jersey City, New Jersey, USA.
Shan Chang, Ye Liu, Zhijian Lin, Hongzi Zhu, Bingzhu Zhu and Cong Wang
in Proceedings of IEEE/ACM IWQoS 2024, Guangzhou, China.
Bingzhu Zhu, Shan Chang, Guanghao Liang, Hongzi Zhu and Jie Xu
in Proceedings of IEEE/ACM IWQoS 2024, Guangzhou, China.